Αρχική σελίδα » Έρευνα » Πεδία Έρευνας

Θεματικές της έρευνας

Τα πεδία που ερευνά το ΕΕΤ αφορούν τις ακόλουθες θεματικές:

  • Παιδαγωγικός Σχεδιασμός Ψηφιακών Εργαλείων Διερευνητικής Μάθησης
  • Ανάπτυξη Νοημάτων με Λογισμικά Διερευνητικής Μάθησης (για τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Γεωγραφία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ψηφιακά Παιχνίδια)
  • Επικοινωνία και Συνεργασία στη Μαθησιακή Διαδικασία
  • Χρήση Λογισμικών Διερευνητικής Μάθησης  και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη 
  • Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Κοινότητες Δράσης
  • Σχεδιασμός και Διάχυση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με Λογισμικά Διερευνητικής Μάθησης
  • Ανασκοπήσεις και Θεωρητικές Μελέτες